ALGEMENE VOORWAARDEN & GEDRAGSREGELS

For English version click here.

ProXpace – versie 10/07/2021

Proxpace.com is een online platform voor het aanbod van Flex Desks, Kantoren, Vergaderruimtes en Polyvalente Ruimtes. Via de online Community van ProXpace kunnen Gebruikers adverteren, zoeken, vragen stellen, reserveren en betalingen uitvoeren. ProXpace is een online Community die het mogelijk maakt voor mensen om altijd dichtbij een geschikte werkplek te reserveren op korte/middellange termijn. Deze algemene voorwaarden en gedragsregels, zijn van toepassing op alle relaties tussen ProXpace en zijn Gebruikers.

Naast deze algemene voorwaarden en gedragsregels heeft ProXpace ook een Privacy Policy  en een Cookiebeleid die hierop een aanvulling vormen en integraal deel uitmaken van deze voorwaarden.


1.      OMSCHRIJVING BEGRIPPEN


1.1  ProXpace: ProXpace VOF met maatschappelijke zetel te Camiel Vereeckelaan 27 8540 DEERLIJK, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0771526914. Met de term ProXpace, ‘de Community’ ‘we’, ‘wij’, ‘ons’/‘onze’ wordt in deze voorwaarden altijd verwezen naar voormelde vennootschap en naar zijn rechtsgeldige vertegenwoordigers, bestuurders en/of medewerkers. ProXpace is bereikbaar via e-mail op [email protected]


1.2  Platform: Met het Platform wordt verwezen naar het online Platform van ProXpace op de website www.proxpace.com en de daaraan rechtstreeks en onrechtstreeks gelinkte applicaties en toepassingen.


1.3  Community: ruim begrip waarmee verwezen wordt naar iedereen die iets met ProXpace te maken heeft.

1.4  Gebruiker: Iedereen die op eender welke wijze gebruik maakt van het Platform. Dit begrip omvat dus zowel actieve Gebruikers (Guests en Hosts) als passieve gebruikers die slechts eens het platform bezoeken.


1.5  Guests: De Gebruiker die als natuurlijk persoon of rechtspersoon een Werkplek zoekt op het Platform, deze reserveert en in bruikleen neemt van de Host.


1.6  Host: De Gebruiker (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) die via het Platform een of meerdere ruimtes ter beschikking stelt tegen betaling.

1.7  Werkplek: Kantoor, Flex Desk, Vergaderruimte of Polyvalenteruimte.

1.8  Standaardvoorzieningen: Voorzieningen die als standaard te verwachten zijn in een werkruimte:


-        Elektriciteit

-        1 of meerdere stopcontacten

-        Verlichting

-        Bureaustoel of stoel die comfortabel zit, voor het aantal personen dat aangegeven werd

-        Verwarming

-        Toilet en lavabo binnen een acceptabele afstand voor de guest


1.9  Aanvullende voorzieningen: Voorzieningen die niet tot de Standaardvoorzieningen behoren, bijvoorbeeld:

-        Parking

-        Wifi

-        Beamer

-        TV presentatiescherm

-        Computerscherm

-        Bar

-        Keuken

-        Whiteboard

-        Flip chart

-        Drinkwater inbegrepen

-        Drankjes inbegrepen

-        Koffieapparaat

-        Printer

-        Kopieermachine

-        Terras

-        Airco

-        Laadpaal

-        Andere


1.10     Kantoor: Afgezonderde Werkplek voor het aangegeven aantal personen met minimum een afzonderlijke bureautafel aangevuld met de Standaardvoorzieningen en de Aanvullende voorzieningen die werden aangegeven.


1.11                   Flex Desk: Werkplek in een gemeenschappelijke ruimte, voorzien van afzonderlijke zitplaats aangevuld met de Standaardvoorzieningen en de Aanvullende voorzieningen die werden aangegeven.


1.12                   Vergaderruimte: Werkplek met als doel om met meerdere personen een vergadering/beroepsgerelateerde bijeenkomst te houden. Steeds voorzien van de Standaardvoorzieningen en de Aanvullende voorzieningen die werden aangegeven.


1.13                   Polyvalente ruimte: Werkplek die voor diverse professionele doeleinden kan gebruikt worden. Steeds voorzien van de Standaardvoorzieningen en de Aanvullende voorzieningen die werden aangegeven.


1.14                   Advertentieprijs: Prijs in euro, exclusief BTW,  die de guest moet betalen om de afgebeelde Werkplek inclusief aangegeven Aanvullende voorzieningen te boeken.

1.15                   Reservatiebedrag: Prijs in euro, inclusief BTW en transactiekosten ,  die de guest moet betalen om de afgebeelde Werkplek inclusief aangegeven Aanvullende voorzieningen te boeken.

1.16                   Service kost: De onderling overeengekomen commissie die ProXpace voor zich houdt, ter compensatie voor het gebruik van het

Platform en het aanbrengen van nieuwe Guests.


1.17                   Transactie: De fysieke actie waarbij de Guest effectief gebruik gaat maken van de gereserveerde Werkplek.

1.18                   Persoonsgegevens: Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

1.19                   Data: Alle inhoud, informatie en persoonsgegevens die de Gebruiker in het Platform ingeeft/heeft ingegeven/zal ingeven, inclusief: foto’s van de beschikbare Werkplek, de aangegeven Aanvullende voorzieningen, financiële gegevens, eventuele profielfoto van de Gebruiker.


1.20                   Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief: auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, tekeningen-en modellenrechten, rechten op logo’s, uitvindingen, handelsgeheimen en knowhow, gedeponeerde ontwerpen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien, topografieën van halfgeleiders, alle rechten van elke aard op computersoftware en -data, alle immateriële rechten en privileges met een met het voorgaande vergelijkbare of aanverwante aard, in alle gevallen in elk deel van de wereld en wel of niet geregistreerd; en met inbegrip van alle verleende registraties en alle aanvragen voor registratie, alle vernieuwingen, aanduidingen of uitbreidingen, het recht om schadevergoeding te vorderen voor inbreuken in het verleden, en alle vormen van bescherming van vergelijkbare aard die ergens ter wereld kunnen bestaan.


1.21                   Maximum capaciteit werkplek: Het maximum aantal personen dat tegelijk gebruik mag maken van de geboekte Werkplek.

1.22                   Dienstenovereenkomst: bindende inspanningsovereenkomst tussen ProXpace VOF en de Host, die elektronisch of fysiek bij de Host bezorgd zal worden.

1.23                  Formulier “gegevens nieuwe partners”: google form dat de Host volledig invult, alvorens zijn ter beschikking gestelde werkplekken zichtbaar zullen worden

gemaakt op het Platform. Dit formulier wordt elektronisch bij de host bezorgd.


2.     TOEPASSINGSGEBIED EN ROL VAN PROXPACE


2.1  De handelshuurwet – 30 april 1951 is overeenkomstig artikel 2; 2° niet van toepassing, gezien ProXpace niet tussenkomt voor het verhuur van werkplekken langer dan een jaar.

2.2  ProXpace is beheerder van het Platform waar de Gebruikers met elkaar in contact komen en ziet er dus met alle middelen, die redelijkerwijze binnen zijn capaciteiten liggen, op toe dat duidelijk ongeoorloofde en/of illegale praktijken zullen worden geweerd van het Platform. ProXpace is op geen enkele wijze zelf aanbieder, eigenaar, lasthebber of beheerder van enige Werkplek en is niet verantwoordelijk voor de aangeboden Werkplekken. ProXpace is geen tussenpersoon in de zin van makelaar of vertegenwoordiger van Hosts en/of Guests.


2.3  Werkplekken die aangeboden worden op het Platform kunnen worden gebruikt voor het verrichten van zowel beroepsmatige als niet-beroepsmatige intellectuele activiteiten en de hiermee vanzelfsprekende verbonden diensten.


3.     TOEGANG TOT HET PLATFORM


In het algemeen komt iedereen in aanmerking om vrij gebruik te maken van het Platform. Wanneer een Gebruiker echter effectief wil over gaan tot het boeken van een Werkplek wordt aan deze gevraagd een account aan te maken. Bij het aanmaken van dit account wordt volgende info van de gebruiker gevraagd:

-        Achternaam en voornaam

-        Emailadres

-        Telefoonnummer


Volgende gegevens zijn zichtbaar voor andere gebruikers van het platform:

-        Recensies (mits toestemming)


Gebruikers die besluiten een account aan te maken, mogen slecht 1 account tegelijk hebben.
4.     VOORWAARDEN GUEST


4.1  De Guest dient zich bij gebruik van de werkplek te gedragen als een goede huisvader.

4.2  De Guest mag gebruik maken van de Standaardvoorzieningen en de aangegeven Aanvullende voorzieningen bij de ingebruikname van de Werkplek, op voorwaarde dat hij/zij alles wat hem ter beschikking wordt gesteld met voldoende/de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid behandelt.


4.3  De Guest zal bij het verlaten van de werkplek deze onbeschadigd en in de nette toestand zoals hij deze heeft aangetroffen achterlaten. Bij schade door zijn toedoen of onzorgvuldig gedrag is de Guest verplicht de Host hiervan te informeren en alle nodige stappen te zetten om de geleden schade volledig te vergoeden.


4.4  Als Guest kan je het platform gebruiken om een geschikte Werkplek te zoeken en boeken bij een Host. Alvorens je als Guest je boeking kan voltooien moet de Guest zijn betalingsgegevens geven aan de externe dienstverlener die de betalingstransactie regelt, m.n. Mollie (zie betalingsvoorwaarden in art 7). Pas na betaling door de Guest wordt de boeking doorgestuurd naar de Host, die dan maximaal 2 dagen de tijd heeft om deze boeking al dan niet te accepteren. Indien de Host de boeking van de Guest om welke reden dan ook weigert, wordt de Guest hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt het betaalde bedrag voor de boeking binnen een redelijke termijn volledig terugbetaald.


4.5  Als Guest ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van eventuele fiscale/boekhoudkundige verplichtingen verbonden aan het gebruiken van het platform en/of het boeken van een Werkplek. ProXpace raadt de Guest daarom ten zeerste aan zelf na te gaan welke regels van toepassing zijn op zijn/haar eigen situatie.


4.6  Indien je als Guest een Werkplek boekt die plaats biedt aan meer personen dan enkel de Guest(s) op wiens naam de boeking is gebeurd, mag je als Guest  toegang verlenen tot de Werkplek en de Werkplek gebruiken tot en met de maximum capaciteit van de Werkplek aangegeven bij de boeking. Indien je met meer dan de maximum aangegeven capaciteit de geboekte Werkplek gebruikt, heeft de Host het recht op elk ogenblik de Guest en alle personen die mee gebruik maken van de geboekte Werkplek door de Guest de toegang tot de Werkplek te ontzeggen.


4.7  Als Guest ben je verantwoordelijk voor alle personen die je meebrengt naar en toegang verleent tot de door u geboekte Werkplek, inclusief de eventuele schade.


4.8  Het is niet toegelaten aan andere personen dan de Guest die de boeking van de Werkplek heeft gemaakt, zonder aanwezigheid van de Guest zelf, gebruik te laten maken van de Werkplek en voorzieningen.


4.9  Door het boeken van een Werkplek verklaart de Guest zich akkoord tot het betalen van de Advertentieprijs vermeerderd met de verschuldigde belastingen en transactiekosten.


4.10 De guest gaat ermee akkoord de nieuwsbrief te ontvangen. Als de guest zich wil uitschrijven op de nieuwsbrief moet die een mailtje sturen naar [email protected]


4.11  Na de Transactie  krijgt de Guest een automatische mail waarin de Guest wordt gevraagd een aantal criteria van de Werkplek en de Host te evalueren, deze review mag mits toestemming van de Guest zichtbaar worden gemaakt op het Platform voor alle gebruikers.


5.     VOORWAARDEN HOST


5.1  De Host maakt gebruik van het Platform om zijn beschikbare Werkplekken op korte/middellange termijn ter beschikking te stellen aan de andere Gebruikers.


5.2  De Host heeft zelf de vrijheid de prijzen van de door hem aangeboden Werkplek(ken) te bepalen. Het is uiteindelijk deze prijs die zal worden weergegeven als Advertentieprijs bij de Werkplek.


5.3  Elke Host is verplicht een account aan te maken. Dit betekent dat men dan automatisch Gebruiker wordt van het Platform en men zich dus akkoord moet verklaren met de op dat moment geldende versie van deze algemene voorwaarden. Ook zal de Host gevraagd worden het Formulier “gegevens nieuwe partners” in te vullen. Pas na het ondertekenen en waarheidsgetrouw en volledig invullen van laatstgenoemde documenten zullen de ter beschikking gestelde Werkplekken van de Host zichtbaar worden op het Platform. Deze documenten zijn van belang aangezien delen uit deze documenten zullen worden gebruikt voor de omschrijvingen van Werkplekken en in deze documenten de host verklaart akkoord te zijn met de Service kost die aangerekend wordt door ProXpace voor de geleverde prestaties. ProXpace mag ervan uitgaan dat de inhoud van deze documenten waarheidsgetrouw door de Host wordt ingevuld. ProXpace kan dus op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van omschrijvingen van Werkplekken, voorzieningen etc.

Bij blijk van foutieve informatie gaat ProXpace over tot het verwijderen van de host op het platform als mede ehet eisen van een schadevergoeding van 100€/ruimte die de host op het platform had. Bij klachten van geschade guests worden die volledig terugbetaald door de host en krijgen ze ook een kortingsbon ter waarde van 50% van hun geschade bedrag die wordt betaald door de host.5.4  De Host zorgt ervoor dat elke werkplek minstens voorzien moet zijn van de Standaardvoorzieningen.


5.5  De Host is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen, regels en contracten die van toepassing kunnen zijn bij het aanbieden van Werkplekken op korte/middellange termijn. ProXpace gaat ervan uit dat de ter beschikking gestelde Werkplekken voldoende verzekerd zijn. Indien nodig brengt de Host zelf zijn verzekeraar op de hoogte van het voornemen een Werkplek aan te bieden op het Platform.


5.6  Als Host ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van mogelijk fiscale implicaties en eventuele boekhoudkundige verwerkingen die het gevolg zijn van het ter beschikking stellen van een of meerdere Werkplekken op het Platform. ProXpace komt hier nergens voor tussenin en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wel raadt ProXpace aan als Host zelf na te gaan welke regels van toepassing zijn op je specifieke situatie.


5.7  Na het accepteren van een boeking ben je als Host verantwoordelijk er voor te zorgen dat de Guest toegang geeft tot de Werkplek die deze geboekt heeft op het tijdstip dat werd overeengekomen. ProXpace heeft steeds het recht om het account van de Host te verwijderen van het Platform wanneer boekingen op regelmatige basis worden geweigerd of onbeantwoord blijven. De Host zal hiervan eerst elektronisch op de hoogte worden gebracht. Deze kan alsnog verzoeken zijn account niet van het Platform te verwijderen.


5.8  De Host is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle engagementen gemaakt ten opzichte van de Guest wat betreft de Werkplek en de Aanvullende voorzieningen.


5.9  ProXpace heeft het recht reviews van de Werkplek van de Host zichtbaar te maken op het Platform (mits toestemming van de Guest die de review geschreven heeft).


5.10                   Wat betreft de volgorde in de welke Werkplekken worden weergegeven aan Gebruikers, gebruikt ProXpace een ongedifferentieerd beleid. Ruimtes worden op de reserveer pagina, https://www.proxpace.com/reserveren/, weergegeven volgens de geselecteerde zoekcriteria en op de aanbod pagina, https://www.proxpace.com/aanbod/ , (indien geen specifieke locatie is geselecteerd) volgens alfabetische volgorde van zijn geografische ligging (stadsnaam).


5.11                   Bij het bevestigen/weigeren van een boeking heeft de Host de keuze uit 2 opties:

Optie 1: De Host kiest ervoor elke boeking automatisch te accepteren onmiddellijk op het moment dat deze boeking plaatsvindt. De Host is dan zelf verantwoordelijk te zorgen dat hij/zij, ofwel zelf de beschikbaarheden van de Werkplek up-to-date houdt, ofwel zoals onderling overeengekomen met ProXpace de beschikbaarheden correct met ProXpace communiceert.

Optie 2: De Host kiest ervoor zelf controle te houden of boekingen al dan niet geaccepteerd/geweigerd worden. De Host heeft dan 2 dagen de tijd een boeking te weigeren. Weigeren van een boeking binnen deze termijn is steeds kosteloos. Indien de host binnen deze 2 dagen de boeking niet weigert/accepteert, zal de boeking automatisch door ProXpace geaccepteerd worden en zullen zowel de Host als de Guest op de hoogte worden gebracht per mail dat de boeking is geaccepteerd.


Annuleringsvoorwaarden host:

Indien de Host na acceptatie van een boeking alsnog een boeking annuleert, zal deze voor de geannuleerde boeking geen recht hebben op verhuurinkomsten en zal deze verplicht worden tot het betalen van een compensatie van 25 procent van het volledige boekingsbedrag, hiervan zal 10 procent gaan naar de Guest in de vorm van een kortingsbon voor een volgende boeking en 15 procent naar ProXpace voor het verrichten van het nodige administratieve werk.

Indien een host een boeking weigert vooraleer deze geaccepteerd was is dit kosteloos, ook in dit geval zal de host geen recht hebben op verhuurinkomsten en zal de guest het betaalde bedrag teruggestort krijgen.

Indien de guest die een reservatie plaatste bij de host zijn boeking annuleert later dan 72 uur voor de transactie, heeft de host recht op zijn normale verhuurinkomsten.

Indien de guest die een reservatie plaatste bij de host zijn boeking annuleert meer dan 72 uur voor de transactie, heeft de host recht op 35% van de normale verhuurinkomsten omdat die dan nog tijd heeft om een nieuwe boeking binnen te halen.


5.12 Dienstenovereenkomst tussen ProXpace en de Host:


De Host en ProXpace komen overeen wat volgt:


1.    De Host erkent dat ProXpace

recht heeft op 15% commissieloon van het totale huurbedrag exclusief btw van de

via proxpace.com gerealiseerde boekingen, omwille van de geleverde diensten en

service tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


2.    De Host erkent dat hij 1 week op voorhand een mailtje zal sturen naar [email protected] om zijn verlofdagen mee te delen. De Host kan verlofdagen zelf invullen in zijn verhuurdersportaal, maar ProXpace is hier toch graag van op de hoogte.


3.    De Host gaat ermee akkoord dat de

verschuldigde leveranciersschuld (100% minus commissiepercentage van het totale huurbedrag exclusief btw)

telkens in de loop van de eerste week van de nieuwe maand wordt terugbetaald

door ProXpace.


4.    De host op social media de samenwerking

met ProXpace aankondigt en ProXpace ook de samenwerking met de nieuwe host

op social media aankondigt.


5.    Deze Dienstenovereenkomst is geldig voor onbepaalde duur.

Als de Host of ProXpace de samenwerking wil stopzetten moet dit per mail

gemeld worden. Dan heeft ProXpace nog 2 weken de tijd om de ruimtes van de partner van het platform te halen.


6. Als een via ProXpace aangebrachte klant huurder wordt van de host op maandelijkse of jaarlijkse basis, wordt aan ProXpace de opbrengst van 1 maand verhuur vergoed door de host.

7.    Alle contracten afgesloten met ProXpace zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.


8.    ProXpace houdt persoonsgegevens bij

van de host en mag deze ook voor marketing doeleinden gebruiken. Alle

persoonsgegevens worden verwerkt conform de GDPR wetgeving. Indien de host

niet wil dat ProXpace gegevens verwerkt met het oog op marketing

volstaat het ons dat mee te delen op [email protected] . Via dat adres kan de host ook altijd

vragen welke gegevens ProXpace over de host verwerkt en ze

eventueel laten verbeteren, wissen of overdragen. Als de host het niet eens

is met de manier waarop gegevens verwerkt worden kan die zich wenden tot de

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat

35 te 1000 Brussel.)


6.     KOSTEN

Gebruikers maken gratis gebruik van het Platform. Dit betekent dat zowel het aanmaken van een account als het aanbieden van Werkplekken door Hosts volledig kosteloos gebeurt, afgezien van de overeengekomen Service kost die afgehouden wordt van de advertentieprijs bij maandelijkse doorstorting naar de Host. Aan de host kunnen extra kosten worden aangerekend bij het niet naleven van de algemene voorwaarden. De Guest betaalt bij het boeken dus gewoon de advertentieprijs vermeerderd met de verschuldigde belasting en de transactiekosten.


7.     BETALINGS- en ANNULERINGSVOORWAARDEN

7.1  Betalingstransacties tussen Guest en ProXpace bij boekingen gebeuren via een externe dienstverlener, meer bepaald Mollie, https://www.mollie.com . Het verwerken van deze transacties, de opslag van de gegevens van de creditkaart, debetkaart of andere betaalmethoden wordt door deze externe dienstverlener gedaan. ProXpace gaat ervan uit dat de Guest kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Mollie, te vinden op https://www.mollie.com/be/user-agreement , en zich met deze en eventuele andere voorwaarden die Mollie gedurende het betalingsproces zou opleggen akkoord verklaart. Als Guest ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van betaalgegevens aan Mollie. ProXpace wijst alle verantwoordelijkheid hieromtrent af.


7.2  Indien ProXpace een vermoeden van fraude heeft, van welke aard ook, zal het account van de desbetreffende Host of Guest verwijderd worden en zal ProXpace ook de nog lopende betalingstransacties blokkeren, in afwachting van verder onderzoek.


7.3  Annuleringsvoorwaarden Guest: Als de guest annuleert tot 72 uur voor de transactie, krijgt die 50% van het naar ProXpace gestorte bedrag terug. Gebeurt zijn annulering later dan deze 72 uur zal de Guest geen recht hebben op een terugstorting.


7.4  Annuleringsvoorwaarden Host: voor de annuleringsvoorwaarden voor Hosts en de bijhorende kosten verwijzen we graag naar: 5.VOORWAARDEN HOST, artikel 5.11.


8.     GEDRAGSREGELS VOOR GEBRUIK VAN HET PLATFORM

8.1  Het is verboden technische ingrepen toe te passen op het platform, al dan niet met kwade bedoelingen of met het oog op het verhinderen/verminderen van de normale werking van het Platform.


8.2  Gebruikers worden geacht onderling respectvol, transparant en eerlijk te communiceren.


8.3  Gebruikers mogen het Platform enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

8.4  Gebruik geen bots, crawlers, scrapers of enige andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot Data of Data te verzamelen.

8.5  Het is verboden de beveiligingsmechanismen van het Platform te testen, manipuleren of omzeilen.

8.6  Gebruik het Platform alleen maar de wijze voorgeschreven in deze algemene voorwaarden of een andere overeenkomst met ProXpace.

8.7  Volg alle wetten en regels die voor u van toepassing zijn, dus ook de privacywetgeving, wetgeving omtrent gegevens en exportwetten.

8.8  Gebruikers worden geacht hun echte naam of bedrijfsnaam te gebruiken bij het aanmaken van hun account.

8.9  Het gebruiken van een naam die niet de uwe is wordt strikt verboden.

8.10 Elke Gebruiker heeft maar 1 profiel die hij/zij actief gebruikt.

8.11 Werkplekken mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden omschreven in zijn omschrijving of die logischerwijs uit zijn omschrijving volgen.

8.12  Gebruik geen handelsmerken, naam of logo’s van ProXpace zonder hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming te hebben.

8.13 De gegevens die voor gebruikers beschikbaar zijn via het Platform mogen enkel door ProXpace zelf gebruikt worden voor commerciële en marketing doeleinden.

8.14 Betalingen tussen Guest en Host onderling, buiten het platform, zijn niet toegelaten.

8.15 Bij vermoeden van schending van de lokale wetten of inbreuk op deze voorwaarden, is men verplicht dit steeds te melden aan ProXpace en indien nodig aan de lokale autoriteiten.


9.     ANTIDISCRIMINATIEBELEID

Iedereen mag gebruik maken van het Platform, ongeacht zijn/haar achtergrond, huidskleur, sociale stand, scholingsgraad, nationaliteit, geslacht, leeftijd etc. ProXpace vraagt zijn Gebruikers dan ook steeds onderling respectvol met elkaar om te gaan en niemand om dergelijke redenen uit te sluiten, uit te buiten, toegang weigeren, respectloos behandelen… op basis van voorgenoemde of gelijkaardige redenen. Elke gebeurtenis of daad die ingaat tegen dit basisprincipe zal, bij melding, door ProXpace indien nodig gesanctioneerd worden met de uitsluiting van de desbetreffende gebruiker van het Platform.ProXpace nodigt zijn Gebruikers uitdrukkelijk uit zaken/gebeurtenissen die tegen dit standpunt indruisen te melden.


10. REVIEWS EN GEDEELDE CONTENT

Na elke Transactie krijgen zowel Guest als Host telkens de kans elkaar te beoordelen op een aantal standaard criteria. Deze beoordelingen door de Guest kunnen openbaar worden gemaakt. Kwetsende of grove reviews die grof/kwetsend taalgebruik bevatten, zullen nooit zichtbaar worden gemaakt op het Platform.Foto’s, video’s, reviews, omschrijvingen etc die met toestemming van de Gebruiker of door de Gebruiker op het Platform worden geplaats mag ProXpace kosteloos gebruiken voor promotiedoeleinden.


11. PRIVACY

Zowel ProXpace als de Gebruikers van het Platform verbinden zich ertoe de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens te respecteren.ProXpace zal al uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken volgens de manier beschreven in onze Privacy en Cookie Policy. U kunt deze raadplegen ophttps://www.proxpace.com/cookie-policy/https://www.proxpace.com/privacy-policy/12. KLACHTENBEHANDELING

Gebruikers mogen elke klacht steeds melden via [email protected] zal steeds in de mate van het mogelijke elke gegronde klacht zo snel mogelijk behandelen en eventuele maatregelen nemen, inclusief aangifte doen indien nodig bij de bevoegde instanties.Bij een dispuut tussen Guest en Host, kiest ProXpace er bewust voor geen standpunt in te nemen in het voordeel van een van de partijen, tenzij een van hen overduidelijk in de fout is gegaan.


13. RISICO OP UITSLUITING VAN HET PLATFORM

Elke schending van de wet, de algemene voorwaarden, privacy policy of cookie policy kunnen leiden tot een uitsluiting tot (verdere) deelname aan het Platform. Ingeval een Host wordt uitgesloten van het Platform worden alle nog te gebeuren boekingen geannuleerd en zullen Guests volledige terugbetaling van hun boeking krijgen.


14.  AANSPRAKELIJKHEID VAN PROXPACE

14.1                   ProXpace beheert het Platform, zijn taak bestaat er in te houden over de inhoud van het Platform. Meer bepaald zal ProXpace erop toezien dat er geen kennelijk ongeoorloofde en/of verboden zaken zichtbaar zijn op het Platform. Dit is weliswaar een middelenverbintenis en in geen enkel opzicht een resultaatverbintenis.


14.2                   ProXpace is maximaal aansprakelijk voor de betalingstransacties tot het bedrag van de Advertentieprijs van de Werkplek.

14.3                   ProXpace is nooit aansprakelijk voor de juistheid van informatie die opgegeven wordt door de Host over een aangeboden Werkplek en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker voor het controleren van deze info, kwaliteit en veiligheid van de Werkplek.


14.4                   ProXpace kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor zowel veiligheids- als welzijnsaspecten van de Werkplek, dit is en blijft steeds de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.


14.5                   ProXpace is niet aansprakelijk voor schade aan goederen/personen t.a.v. de Gebruikers.

14.6                   ProXpace aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de Transactie.

14.7                   ProXpace brengt slechts Host en Guest in contact met elkaar. Afspraken omtrent de boeking (catering, aanwezige voorzieningen etc) van een werkplek gebeuren tussen de Host en de Guest onderling. ProXpace is dus nooit verantwoordelijk voor elke afspraak die onderling tussen de Host en de Guest werd gemaakt.


14.8                   ProXpace is in geen geval zelf eigenaar van de aangeboden Werkplekken.

14.9                   Wanneer een Guest een Werkplek boekt bij een Host via het Platform, kan ProXpace in geen geval worden beschouwd als makelaar, agent of handelstussenpersoon.

14.10                Geplande onderhoudswerken aan het Platform zullen steeds op voorhand gecommuniceerd worden indien mogelijk. Indien er zich een storing voor zou doen is ProXpace niet verantwoordelijk voor het eventueel tijdelijk niet beschikbaar zijn van het Platform en de bijhorende toepassingen.


14.11                ProXpace is enkel aansprakelijk voor zijn eigen dienstverlening. Deze is beperkt het in contact brengen van Guest en Host, het doorstorten van maandelijkse verhuurgelden en het leveren van feedback aan de Host over zijn services. Hiertoe behoort dus zeker niet het uitvoeren van de betalingstransacties (deze vallen onder de verantwoordelijkheid van Mollie).


14.12                Behalve in geval van grove fout, kwade opzet of fraude is de aansprakelijkheid van ProXpace beperkt tot 1000,00 euro per schadegeval of reeks schadegevallen ten gevolge van eenzelfde oorzaak. Deze aansprakelijkheid is niet van toepassing voor indirecte schade en/of gevolgschade. Deze aansprakelijkheid is enkel van toepassing voor schade die eenduidig en rechtstreeks berokkent is door het toedoen van ProXpace.


15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het Platform is beschermd door: auteursrechten, merkenrechten en alle andere Intellectuele eigendomsrechten.Niets in deze algemene voorwaarden mag foutief geïnterpreteerd worden als het verlenen van rechten of licenties aan de Gebruiker van het Platform. De Gebruiker mag het Platform niet volledig of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, namaken en op de markt brengen. Gebruikers zijn verplicht bij kennis van misbruik of schending van enige inbreuk op de in deze algemene voorwaarden vermelde afspraken/regels ProXpace hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.


16.  LICENTIE OP DATA

16.1                   ProXpace en zijn gebruikers erkennen dat alle Data eigendom blijft van de Gebruiker voor de volledige duur van de eventueel aan deze Data verbonden Intellectuele rechten. Wel verleent de Gebruiker bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden een blijvende, overdraagbare, toewijsbare, sub-licentieerbare, niet-exclusieve, kosteloze licentie voor het gebruik van deze Data en alle aan deze Data verbonden Intellectuele eigendomsrechten, binnen de door de wet toegelaten grenzen.


16.2                   De in deze algemene voorwaarden opgenomen licentie op Data geeft ProXpace het recht de Data te gebruiken, veranderen, reproduceren, op punt te stellen, vertalen, te delen met derden, op te slaan en te bundelen, vermengen met zijn eigen gegevens en gegevens van derden, analyseren en substantiële delen van de database op te vragen of te hergebruiken volgens artikel 1.17 WER, en anderen de toestemming te geven deze activiteiten te verrichten. Dit steeds in verband met het leveren van de beoogde diensten en zonder verplichting deze Data ook effectief te gebruiken.


16.3                   Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan ProXpace worden verleend blijven vanzelfsprekend steeds eigendom van de Gebruiker.

16.4                   Wat betreft het exploiteren van Data voor doeleinden die nu nog niet duidelijk of bekend zijn, zijn de gebruiker en ProXpace akkoord dat hieromtrent in de toekomst eventueel verder ter goeder trouw een overeenkomst kan gesloten worden.


16.5                   De Gebruiker vrijwaart en vergoedt ProXpace voor alle mogelijke schadevergoedingen, vorderingen, kosten, schikkingen, boetes, uitgaven en aansprakelijkheden die voortkomen uit of betrekking hebben tot een vordering, (rechterlijke) procedure of rechtszaak ingesteld door een mede-Gebruiker van het platform of derde, t.g.v. de licentie die het gevolg zijn van een vordering van een derde partij m.b.t. (zonder gelimiteerd te zijn tot) een vastgestelde, echte of vermeende schending/inbreuk van een recht van een derde partij (inclusief diens Intellectuele eigendomsrechten).


17.  HET DECOMPILEREN, ONTMANTELEN OF REVERSE ENGINEEREN

17.1                   De Gebruiker mag het Platform niet decompileren, ontmantelen of reverse engineeren, of een poging doen tot een van de eerder genoemde of gelijkaardige daden.

17.2                   De Gebruiker mag geen acties ondernemen om onderliggende informatie die bij normaal gebruik van het Platform niet zichtbaar zijn te verkrijgen.

17.3                   De Gebruiker mag geen afgeleide werken creëren die gebaseerd zijn op het Platform of een deel ervan, tenzij het bij wet toegelaten is.

17.4                   De Gebruiker erkent dat het Platform eigendom is van ProXpace en dat het confidentiële gegevens en kennis kan bevatten die tot de eigendom van

ProXpace behoren of die door ProXpace kunnen gecontroleerd worden.

17.5                   De Gebruiker gaat ermee akkoord noch het Platform door te geven, noch de broncode en/of objectcode weer te geven op eender welk scherm,

en/of geen kopieën te maken van de bron-en objectcode.


17.6                   Indien de Gebruiker meer wil te weten komen over de interoperabiliteit van het Platform en (bijhorende) programma’s, moet de Gebruiker steeds deze info uitdrukkelijk aan ProXpace vragen. ProXpace zal dan zelf oordelen of ze overgaat tot het delen van deze info.


18. ALGEMENE BEPALINGEN

In het geval enige bepaling (of deel van een bepaling) uit deze algemene voorwaarden strijdig of niet afdwingbaar zijn met het dwingend recht, verandert dit niks aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, alsook het deel van de bepaling dat wel perfect geldig en/of afdwingbaar is.Bij dergelijke gevallen zullen de partijen ter goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare en/of ongeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling, die zoveel als mogelijk aansluit bij het initiële doel en draagwijdte van de oorspronkelijke bepaling.


19. TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTINGEN

Tussen ProXpace en zijn Gebruikers is steeds het Belgisch recht van toepassing. Voor betwistingen die niet op minnelijke wijze kunnen worden geregeld zullen enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn om te oordelen.

nl_NL